Įstatai

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
RASEINIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO
ĮSTATAI

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešoji įstaiga Raseinių psichikos sveikatos centras (toliau – centras) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.
2. Centro teisinė forma – viešoji įstaiga.
3. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, kitais įstatymais bei teisės aktais ir šiais įstatais.
4.Centro buveinė: Ligoninės g. 6, LT- 60127, Raseiniai
5. Centro veiklos laikotarpis neribotas.
6.  Centro finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
7. Centras yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke.
8. Centro savininkas (steigėjas) yra Raseinių rajono savivaldybė.

II. CENTRO VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS 

9. Centras veikia sveikatos priežiūros srityje.
10. Centro veiklos tikslas yra įstaigos pacientų sveikatos interesų tenkinimas - sergamumo ir mirtingumo mažinimas, kokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, nespecializuotų kvalifikuotų pirminių ambulatorinių paslaugų organizavimas ir teikimas.
11. Pagrindinės centro veiklos rūšys:
     11.1 organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti teisę suteikia  centro asmens sveikatos priežiūros licencija; vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros programas; sveikatos stiprinimo, sveikatos mokymo ir saugos tikslais pagal sutartis su šios veiklos ir paslaugų užsakovais;
     11.2. išnuomoti nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą, priklausantį nuosavybės ar kita teise;
     11.3. vykdyti veiklą, kuri pagerintų personalo ir pacientų darbo ir poilsio sąlygas, organizuoti konferencijas, seminarus, tobulinimo kursus.
12. Įstatymų nustatytais atvejais . centras gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavęs įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją Centras privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.
13. Centras pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių vykdo šią veiklą:
     13.1.  86.22 – gydytojų specialistų veikla;
     13.2.  86.90 – kita žmonių sveikatos priežiūros veikla;
     13.3. 86.90.10 – viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse;
     13.4. 88.99 – kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla;
     13.5. 77.11. – automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma.

III. CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

14. Centras gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, viešosios įstaigos įstatams ir veiklos tikslams.
15. Centrui neleidžiama:
      15.1. gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta centro įstatuose;
      15.2. neatlygintinai perduoti centro turtą nuosavybėn pagal patikėjimo ar panaudos sutartį įstaigos dalininkui ar su juo susijusiam asmeniui (artimam giminaičiui, sutuoktiniui, sutuoktinei, dalininko sugyventiniui);
      15.3. skolintis pinigus už palūkanas iš savo dalininko ar su juo susijusio asmens;
      15.4. užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą.
16. Centro teisės ir pareigos:
     16.1. turėti sąskaitas bankuose, savo ženklą;
     16.2. pirkti ir kitokiais būdais įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, naudoti, valdyti, disponuoti juo įstatymų bei šių įstatų nustatyta tvarka;
     16.3. teikti bei gauti paramą, gavus paramos gavėjo statusą, įsiregistravus Juridinių asmenų registre;
     16.4. teikti mokamas paslaugas;
     16.5. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;
     16.6. stoti į nepelno organizacijų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;
     16.7. naudoti įstaigos lėšas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
     16.8. skelbti konkursus, susijusius su centro veikla.
17. Centras privalo:
     17.1. užtikrinti skubiąją ir medicininę pagalbą;
     17.2. įgyvendinti būtinosios sveikatos priežiūros priemones pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus sąrašus;
     17.3. teikti tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos centro išduotoje licencijoje;
     17.4. naudoti tik tas sveikatos priežiūros technologijas, kurios yra nustatyta tvarka aprobuotos ir leistos naudoti Lietuvos Respublikoje. Medicinos gaminiai turi būti įtraukti į Medicinos gaminių registrą, kurio nuostatus tvirtina sveikatos apsaugos ministras;
     17.5. pildyti ir saugoti pacientų ambulatorines korteles, kitą medicininę dokumentaciją bei teikti informaciją apie pacientus valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;
     17.6. saugoti paciento medicininę paslaptį, išskyrus atvejus, kai asmens sveikatos priežiūros įstaiga privalo pateikti informaciją apie pacientą arba pacientas sutinka skelbti informaciją apie jo sveikatą Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka atlyginti žalai, padarytai paciento sveikatai teikiant paslaugas;
     17.7. informuoti teisės aktų nustatyta tvarka Sveikatos apsaugos ministeriją, centro steigėją apie stotyje įvykusius infekcijų atvejus ir protrūkius, kitus žalos paciento sveikatos padarymo atvejus;
18. Centras vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų numatyta tvarka.
19. Centras turi kitas teises ir pareigas, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymas bei teisės aktams
20. Centras turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos tikslais.
21. Centras turi teisę steigti filialus, reorganizuoti ir likviduoti juos.

IV. CENTRO DALININKAI, NAUJŲ DALININKŲ PRIĖMIMAS, DALININKŲ TEISIŲ PERLEIDIMAS KITIEMS ASMENIMS

22. Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie šiuose įstatuose numatyta tvarka yra perdavęcentrui įnašą yra centro dalininkai.
23. Centro steigėjas, viešųjų įstaigų įstatymo ir įstatų tvarka, perdavęs centrui įnašą, tampa jos dalininku.
24. Dalininkas turi teisę:
     24.1. dalyvauti ir balsuoti centro visuotiniuose dalininkų susirinkimuose;
     24.2. susipažinti su centro dokumentais ir gauti informaciją apie centro veiklą;
     24.3. gauti likviduojamo centro turto dalį, kurios vertė negali būti didesnė, nei nurodyta jo įnašų vertę patvirtinančiame dokumente;
     24.4. šių įstatų ir įstatymų nustatyta tvarka perleisti kitiems asmenims dalininko teises, išskyrus atvejus, kai dalininkas yra valstybė ar savivaldybė;
     24.5. kitas įstatymuose nustatytas teises.
25. Centro dalininkai ir jų įnašų vertė yra įrašomi centro dokumentuose, o kiekvienam dalininkui išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas.
26. Jeigu dalininkas papildomai perduoda centrui įnašus, parduoda ar kitaip perleidžia dalininko teises kitam asmeniui, turi būti atitinkamai pakeičiami įrašai centro dokumentuose ir pakeičiami įnašų vertę patvirtinantys dokumentai. Papildomas įnašas centrui perduodamas dalininko iniciatyva.
27. Dalininkų įnašai gali būti pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialusis ir nematerialusis turtas.
28. Dalininkų įnašai centrui perduodami tokia tvarka:
     28.1. pinigai įnešami į centro sąskaitą;
     28.2. turtas centrui perduodamas surašant turto perdavimo aktą.
29. Turto perdavimo aktą pasirašo turtą perduodantis dalininkas ir centro direktorius. Perduodant turtą, centrui turi būti pateikta ir šio turto vertinimo ataskaita. Turto vertinimas atliekamas asmens, pretenduojančio tapti dalininku, lėšomis.

V. CENTRO visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencija, sušaukimas, sPRENDIMŲ priėmimas

30. Centro visuotinis dalininkų susirinkimas yra aukščiausia centro valdymo institucija.
31. Centro visuotiniame dalininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo dieną esantys viešosios įstaigos dalininkais. Jei visų dalininkų įnašų dydžiai lygūs, tai kiekvienas dalininkas visuotiniame dalininkų susirinkime turi vieną balsą. Jei dalininkų įnašų dydžiai skirtingi, tai mažiausios vertės dalininko įnašas suteikia dalininkui vieną balsą, o kitų dalininkų balsai apskaičiuojami jų įnašo vertę dalinant iš mažiausios vertės dalininko įnašo.
32. Visuotinis dalininkų susirinkimas:
     32.1. nustato centro privalomas veiklos užduotis;
     32.2. nustato paslaugų, darbų bei produkcijos kainas ir tarifus ar jų nustatymo taisykles;
     32.3. nustato centro išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus;
     32.4. skiria ir atleidžia centro direktorių, nustato jo darbo sutarties sąlygas. Organizuoja viešąjį konkursą direktoriaus pareigoms užimti ir tvirtina šio konkurso nuostatus;
     32.5. nustato centro direktoriaus, valdymo organų ir revizoriaus atlyginimus;
     32.6. tvirtina metinę finansinę atskaitomybę;
     32.7. priima sprendimą dėl centro nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;
     32.8. priima sprendimą dėl centro reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;
     32.9. priima sprendimą pertvarkyti centrą;
     32.10.  priima sprendimą likviduoti centrą ar  atšaukti jo likvidavimą;
     32.11. skiria ir atleidžia likvidatorių, kai Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatytais atvejais sprendimą likviduoti centrą  priima visuotinis dalininkų susirinkimas;
     32.12. nustato centro vidaus kontrolės organizavimą;
     32.13. priima sprendimą dėl centro audito ir  renka audito įmonę;
     32.14. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme ir šiuose įstatuose visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
33. Šių įstatų 32.9. – 32.11. punktuose nurodyti visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma. Sprendimai kitais klausimais priimami paprasta dalyvaujančiųjų susirinkime balsų dauguma.
34. Eilinį visuotinį dalininkų susirinkimą direktorius privalo sušaukti kasmet per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
35. Apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą direktorius privalo paskelbti visiems dalininkams ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki visuotinio dalininkų susirinkimo dienos. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, dalininkai turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki jo. Pranešimas apie visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje arba įteiktas kiekvienam dalininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku.
36. Pranešime apie visuotinio dalininko susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:
     36.1. susirinkimo adresas;
     36.2. susirinkimo data ir laikas;
     36.3. susirinkimo darbotvarkė.
37. Visuotinio dalininko susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 centro dalininkų. Jeigu nėra kvorumo, tai per 15 dienų turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus pagal darbotvarkę nepriklausomai nuo dalyvaujančių dalininkų skaičiaus.
38. Jei centre yra vienintelis dalininkas – centro savininkas, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams, nuostatos, kurios taikomos dalininkams, taikomos ir savininkui.

VI. DIREKTORIUS

39. Direktorių skiria ir atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ir skiria nuobaudas visuotinis dalininkų susirinkimas. Direktorius pradeda eiti pareigas nuo paskyrimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutartį su direktoriumi centro vardu sudaro ir nutraukia visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
40. Direktoriumi gali būti fizinis asmuo, kurio kvalifikacija turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Direktoriumi negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.
41. Centro direktorius organizuoja centro veiklą ir veikia centro vardu, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su centro darbuotojais. Centro direktorius atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą, visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą, duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui, pranešimą dalininkams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės centro veiklai, dalininkų registravimą, informacijos apie centro veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos paskelbimą, kitus veiksmus, kurie numatyti teisės aktuose bei šiuose įstatuose.
42. Centro direktoriaus kompetencijai priskiriama:
     42.1. organizuoti centro veiklą, atsakyti už jos tinkamą vykdymą;
     42.2. rengti ir teikti dalininkų susirinkimui praėjusių finansinių metų centro veiklos ataskaitą;
     42.3. organizuoti visuotinius dalininkų susirinkimus;
     42.4. įgyvendinti visuotinio dalininkų susirinkimo priimtus sprendimus;
     42.5. atidaryti ir uždaryti sąskaitas bankuose;
     42.6. užtikrinti centro turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą;
     42.7. nustatyti darbuotojų atlyginimus, skirti darbuotojams paskatinimus ir drausmines nuobaudas, nustatyti darbo apmokėjimo tvarką;
     42.8. skirti ir atšaukti etikos komisijos narius;
     42.9. tvirtinti centro vidaus darbo taisykles, darbuotojų pareigybių nuostatus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
     42.10. sukurti ir prižiūrėti centro vidaus kontrolės sistemą pagal  Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas;
     42.11. be atskiro įgaliojimo atstovauti  centrui teisme, valstybės ir savivaldybių valdymo institucijose ir santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
     42.12. sudaryti centro vardu sutartis, jas nutraukti.

VII. CENTRO NUOSAVAS KAPITALAS IR NEGRĄŽINTINAI GAUTOS LĖŠOS

43. Centro nuosavą kapitalą sudaro:
     43.1. dalininkų kapitalas;
     43.2. pelnas (nuostolis);
     43.3. perkainojimo rezervas;
     43.4. rezervai iš pelno.
44. Centro dalininkų kapitalas yra lygus įnašų vertei. Centro dalininkai ir jų įnašų vertė yra įrašomi centro dokumentuose, o dalininkams išduodamas jų įnašų vertę patvirtinantis  dokumentas. Jeigu dalininkai papildomai perduoda centro įnašus, parduoda ar kitaip perleidžia dalininko teises kitam asmeniui, turi būti atitinkamai pakeičiami įnašai centro dokumentuose ir pakeičiami įnašų vertę patvirtinantys dokumentai.
45. Dalininkų įnašai gali būti pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialusis ir nematerialusis turtas.
46. Dalininkų kapitalas gali būti didinamas  tik dalininkų įnašais.
47. Centre gali būti sudaromi rezervai iš pelno, gauti iš ūkinės komercinės veiklos, susietais su centro įstatuose nustatytais veiklos tikslais, taip pat perkainojimo rezervas.
48. Rezervai iš pelno sudaromi, keičiami, naudojami ir panaikinami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.
49. Iš perkainojimo rezervo negali būti  mažinami centro nuostoliai.
50. Centro gautas lėšas kaip paramą, taip pat kitas negrąžinamai gautas lėšas naudoja jas perdavusio asmens nurodytiems (jei perduodamas šias lėšas asmuo davė tokius nurodymus) tikslams. Centras tokias lėšas privalo laikyti atskiroje sąskaitoje ir sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba lėšas perdavęs asmuo to reikalauja. Centas negali priimti lėšų, jei jas perduodantis asmuo nurodo šias lėšas kitiems tikslams, negu nustatyta centro įstatuose.

VIII. STEBĖTOJŲ TARYBA

51. Stebėtojų taryba yra kolegialus centro patariamasis organas.
52. Stebėtojų tarybą sudaro 5 (penki) nariai. Stebėtojų tarybos kadencija - 4 (ketveri) metai.
53. Stebėtojų tarybą sudaro visuotinis dalininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba formuojama Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 33 straipsnyje nustatyta tvarka.
54. Stebėtojų taryba savo veiklą pradeda pasibaigus ją sudariusiam visuotiniam dalininkų susirinkimui.
55. Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką.
56. Už veiklą stebėtojų taryboje  jos nariams neatlyginama.
57. Stebėtojų tarybos nariai turi teisę dalyvauti visuotiniuose dalininkų susirinkimuose be balso teisės bei gauti informaciją apie centro vykdomą veiklą.
58. Stebėtojų tarybos kompetencija:
     58.1. analizuoti centro veiklą;
     58.2. išklausyti ir įvertinti centro vadovo parengtą metinės veiklos ataskaitą;
     58.3. teikti visuotiniam dalininkų susirinkimui ir centro direktoriui įvairius pasiūlymus, susijusius su centro veikla;
     58.4. vykdyti kitą įstatymuose ir teisės aktuose nustatytą veiklą.
59. Stebėtojų tarybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas stebėtojų tarybos narys.
60. Stebėtojų tarybos posėdžiai šaukiami, atsižvelgiant į poreikį, tačiau ne rečiau kaip 2 (du) kartus per metus.
61. Stebėtojų tarybos posėdžio nariai informuojami apie stebėtojų tarybos posėdžio datą ir darbotvarkę ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki posėdžio datos.
62. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius  po lygiai, lemia stebėtojų tarybos pirmininko balsas.
63. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 valdybos narių. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“.
64. Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami.
65. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato visuotinio dalininkų susirinkimo patvirtintas stebėtojų tarybos darbo reglamentas.

IX. ETIKOS KOMISIJA

66. Etikos komisija yra kolegialus centro patariamasis organas.
67. Etikos komisiją sudaro 3 (trys) nariai. Etikos komisijos kadencija -  3 (treji) metai.
68. Etikos komisijos narius skiria ir atšaukia centro direktorius. Centro direktorius gali atšaukti paskirtus etikos komisijos narius nesibaigus jų kadencijai.
69. Etikos komisija kontroliuoja, kaip laikomasi medicinos etikos reikalavimų.
70. Už veiklą etikos komisijoje jos nariams neatlyginama.
71. Etikos komisijos darbo reglamentą tvirtina centro direktorius.

X. CENTRO ĮSTATŲ PAKEITIMAS

72. Centro įstatai keičiami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu, priimtu paprasta  visuotiniame dalininkų susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma. Pakeistus įstatus pasirašo visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Įstatų pakeitimai turi būti įregistruoti Juridinių asmenų registre.

XI. CENTRO LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

73. Centro lėšų šaltiniai:
     73.1. valstybės biudžeto lėšos;
     73.2. savivaldybės biudžeto lėšos;
     73.3. labdaros ir paramos lėšos;
     73.4. lėšos, gaunamos už teikiamas paslaugas;
     73.5. kitos teisėtai gautos lėšos.
74. Centro lėšos naudojamos įstatuose numatytai veiklai.
75. Centro lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei centro parengta ir patvirtinta apskaitos politika.

XII. CENTRO TURTAS

76.Centro turtą sudaro ilgalaikis materialusis turtas, turtas, gautas kaip labdara ar parama, turtas, gautas pagal testamentą, finansiniai ištekliai ir kitas su įstaigos veikla susijęs teisėtai įgytas turtas.
77. Centro steigėjas, rajono Savivaldybė turtą centrui perduoda panaudos pagrindu įstatymų ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

XIII. CENTRO PELNO NAUDOJIMAS

78. Centro gautas pelnas gali būti naudojamas tik viešosios įstaigos įstatuose nustatytiems centro veiklos tikslams siekti.
79 Centro pelnas negali būti skiriamas dalininkams, steigėjui, darbuotojų premijoms.

XIV. BUHALTERINĖ APSKAITA, FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ IR AUDITAS

80. Centrobuhalterinę apskaitą, jos organizavimą bei tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.
81. Centro auditas atliekamas, kai visuotinis dalininkų susirinkimas priima sprendimą atlikti auditą ir išrenka audito įmonę. Auditas atliekamas teisės aktų,  reglamentuojančių auditą, nustatytais atvejais ir tvarka.
82. Valstybės ir savivaldybių kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti centro veiklą.
83. Centro vidaus kontrolės tvarką nustato visuotinis dalininkų susirinkimas.

XV. INFORMACIJOS APIE CENTRO VEIKLĄ PATEIKIMO DALININKUI IR VISUOMENEI TVARKA

84. Centro dalininkui raštu pareikalavus, įstaiga ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo pateikti centro dalininkui susipažinti ar kopijuoti centro įstatus, metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, centro veiklos ataskaitas, visuotinių dalininkų susirinkimų protokolus, kitą centro informaciją, kuri yra vieša, o taip pat dokumentus, kuriais įforminti centro organų sprendimai.
85. Centro dokumentai, jų kopijos ir kita informacija dalininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.
86. Centro direktorius turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui praėjusių finansinių metų centro veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Bet kurio fizinio ar juridinio asmens reikalavimu centras turi sudaryti sąlygas jos buveinėje su šia ataskaita susipažinti.
87. Centro veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
     87.1. informacija apie  centro veiklą, įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
     87.2. centro dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje;
     87.3. centro gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus;
     87.4. informacija apie centro įsigytą ir perleistą, ilgalaikį turtą per finansinius metus;
     87.5. centro išlaidos per finansinius metus;
     87.6. centro  darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.
88. Centro veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato visuotinis dalininkių susirinkimas.

XVI. CENTRO PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

89. Centro pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir/ar šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai, skelbiami rajono laikraštyje „Naujas rytas”. Kiti pranešimai yra pateikiami asmeniui pasirašytinai arba siunčiami jam registruotu paštu. Centro pranešimai yra skelbiami/pateikiami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų terminų. Už savalaikį pranešimų išsiuntimą ar paskelbimą atsako centro direktorius.

XVII. CENTRO REORGANIZAVIMO, PERTVARKYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA

90. Centras gali būti reorganizuojamas, pertvarkomas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme nustatyta tvarka.
91. Centro reorganizavimas – taicentro, kaip juridinio asmens, pertvarkymas be likvidavimo procedūros. Centras gali būti reorganizuojamas jungiant arba skaidant jį.Centrui reorganizuoti rengiamas projektas, kurį tvirtina steigėjas.

XVIII. CENTRO LIKVIDAVIMAS

92. Centras likviduojamas – kai jo veikla visiškai nutraukiama.
93. Centro likvidavimo pagrindas gali būti:
     93.1. steigėjo sprendimas likviduoti centrą, priimtų įstatymų ir centro įstatų nustatyta tvarka;
     93.2. teismo sprendimas likviduoti centrą už įstatymų nustatytus pažeidimus.
94. Institucija, nutarusi likviduoti centrą, skiria likvidatorių, nustato likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos administracija ir kiti valdymo organai netenka įgaliojimų, jų funkcijas atlieka likvidatorius.
95. Likviduojamo centro dokumentai saugomi Archyvų įstatymų nustatyta tvarka.
96. Likviduojant centrą, jo darbuotojai atleidžiami Darbo kodekso nustatyta tvarka.
97. Sudarius centro likvidavimo aktą, apie centro likvidavimą viešai skelbiama tris kartus ne rečiau kaip kas trisdešimt dienų.
98. Likęs turtas perduodamas steigėjams įstatuose nustatyta tvarka.
99. Institucija, nutarusi likviduoti centrą, skiria likvidatorių.

XIX. CENTRO LIKVIDATORIAUS ĮGALIOJIMAI

100. Centro likvidatorius turi centro administracijos vadovo teises ir pareigas. Jis atstovauja likviduojamai centrui valstybės ar savivaldybės institucijose, teisme, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.
101. Centro likvidatorius:
     101.1. parengia likvidavimo laikotarpio pradžios centro finansinę ataskaitą (likvidavimo balansą);
     101.2. įstatymų nustatyta tvarka atsiskaito su kreditoriais;
     101.3. baigia vykdyti prievoles pagal anksčiau sudarytus centro sandorius ir sudaro sandorius, susijusius su centro likvidavimu;
     101.4. likusį centro turtą perduoda steigėjui;
     101.5. sudaro centro likvidavimo aktus;
     101.6. likviduotą centrą išregistruoja įstatymų nustatyta tvarka.
102. Likvidatorius yra atsakingas centrui ir steigėjui už nuostolius, kurie susidarė dėl jo kaltės.

XX. CENTRO PERTVARKYMAS

103. Centras gali būti pertvarkoma į biudžetinę įstaigą viešųjų įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
104. Sprendimui pertvarkyti centrą į biudžetinę įstaigą, išlaikomą iš Lietuvos valstybės biudžeto, priimti reikia Finansų ministerijos pritarimo.
105. Apie sprendimus pertvarkyti centrą turi būti paskelbta viešai teisės aktų ir įstatų nustatyta tvarka, ir įstatuose nurodytame leidinyje tris kartus ne rečiau kaip kas trisdešimt dienų arba paskelbta vieną kartą ir pranešta raštu visiems kreditoriams.
106. Sprendimą pertvarkyti centrą patvirtinantis dokumentas turi būti pateiktas Juridinių asmenų registre.
107. Pertvarkymas laikomas baigtu nuo veiksiančio po pertvarkymo juridinio asmens steigimo dokumentų įregistravimo Juridinių asmenų registre.
108. Steigimo dokumentai netenka galios, jeigu jie nebuvo pateikti Juridinių asmenų registrui per šešis mėnesius nuo sprendimo dėl centro pertvarkymo priėmimo.
109. Vienu metu centras negali būti ir reorganizuojama ir pertvarkomas.

 

 

Darbo laikas

bg.work time bg.work time bg.work time bg.work time bg.work time bg.notwork time bg.notwork time

bg.working list

    8 00 18 00

Dėl informacijos kreiptis tel.
(8 428)  70 065

Kontaktai

VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centras
Įmonės kodas: 172426390
Ligoninės g. 6, 60127 Raseiniai
Tel. (8 428)  70 065
Faks. (8 428)  70 064
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Naudinga

pasitikrinkite-draustuma-2