Korupcijos prevencijos programa

 

                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                               VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro

                                                                                               direktoriaus 2017 m. vasario 1 d.

                                                                                               įsakymu Nr.V-05

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ RASEINIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRE

2017–2019 M. PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Korupcijos prevencijos VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centre 2017 - 2019 m. programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centre 2017 – 2019 m. laikotarpiu.

2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002 m., Nr. 57-2297; 2003 m., Nr. 38-1728; 2008 m., Nr.71-2700; TAR 2016 m., Nr. 2016-26496), Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 10-355; Nr. 60-2346), Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministrės įsakymu „Dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015-2019 metų programos patvirtinimo“ (2015 m. gruodžio 10 d. Nr. V-1433) ir „Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015-2019 metų programos įgyvendinimo 2015-2019 metų priemonių plano“ rekomendacijomis.

3. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015-2019 metų programos 3 punkte nurodytuose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių planą.

II. Korupcijos prevencijos teisinė ir institucinė bazė

5. Už korupcijos prevenciją VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centre (toliau - Raseinių PSC) atsako direktorius, kuris imasi būtinų Programos įgyvendinimo priemonių.

6. Raseinių PSC yra paskirtas asmuo, kuris vykdydamas savo pagrindines pareigas yra atsakingas ir už korupcijos prevenciją ir kontrolę bei sudarytos korupcijos prevencijos programos vykdymą. Raseinių PSC kasmet nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė. Tai sudaro prielaidas rengti ir įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones bei savarankiškai, lanksčiai ir operatyviai reaguoti į valstybėje vykstančius teisėkūros ir įvairių sričių reguliavimo pokyčius.

III. korupcijos prielaidos VŠĮ RASEINIŲ PSC  

7. Santykinai maži sveikatos sistemos darbuotojų atlyginimai. Sveikatos priežiūros specialistų trūkumas, pasiskirstymo netolygumas. Esant dideliam darbo užmokesčio, iššūkių ir naujų profesinių galimybių suteikimo atotrūkiui tarp kitų ES valstybių ir Lietuvos Respublikos, privataus bei valstybinio sektorių, sunku išlaikyti aikštos kvalifikacijos personalą ir rasti naujų specialistų. Mažas medicinos darbuotojų darbo užmokestis lemia profesijos keitimą, kito ar papildomo darbo ieškojimą, specialistų vidinę bei išorinę migraciją.

8. Neišvystytas papildomasis (savanoriškasis) sveikatos draudimas, be kurio tampa sudėtinga siekti sveikatos politikos tikslų − pakankamo sveikatos sistemos finansavimo, paslaugų kokybės kontrolės, paciento atsakomybės už savo sveikatą.

9. Įstatymų bei įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų kokybės trūkumai, tam tikrais atvejais lemiantys teisės aktų kolizijas, dviprasmybes, nepakankamas savo teisių ir pareigų išmanymas visuomenėje sudaro sąlygas sveikatos sistemos darbuotojams piktnaudžiauti tarnyba, sudaryti dirbtines kliūtis žmonėms, siekiantiems įgyvendinti savo teisėtus interesus;

10. Nepakankamai skaidrus sprendimų priėmimo procesas, nesivadovaujama asmeninės atsakomybės principais, trūksta viešumo.

11. Visuomenėje nepakanka teisingo supratimo, kas yra korupcija:

11. 1. visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir prieštaringumas;

11.2. pacientų nenoras dalyvauti antikorupcinėje veikloje.

12. Atliekant viešuosius pirkimus, kuriems naudojamos PSDF biudžeto lėšos, galima korupcijos pasireiškimo tikimybė. Viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai, nepakankama viešųjų pirkimų komisijos narių kvalifikacija, perdėtai smulkmeniškas supaprastintų pirkimų reglamentavimas arba netinkamai taikomos pirkimų organizavimo taisyklės gali lemti neefektyvų PSDF ir centro lėšų naudojimą ir sudaryti sąlygas korupcijai pasireikšti.

13. Vienpusė ir (ar) nepakankama informacija pacientams apie teikiamas mokamas sveikatos priežiūros paslaugas (apmokama asmeninėmis lėšomis ar draudimo bendrovių lėšomis) bei sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas PSDF biudžeto lėšomis, apie pacientų teises ir galimybes ir t. t.

14. Pacientams, norintiems gauti sveikatos priežiūros paslaugas, sunku prisiskambinti į registratūrą ar gydytojui, tenka ilgai laukti eilėse, tenka vaikščioti į skirtingas įstaigas. Centro specialistai ne visuomet nustatinėja asmens tapatybės, tai sudaro sąlygas pacientams, kurie neturi privalomojo sveikatos draudimo, prisistatyti kitų asmenų (draugų, šeimos narių ir pan.) vardu ir gauti nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas, o gydančiam gydytojui duoti neteisėtą atlygį.

IV. VŠĮ RASEINIŲ PSC veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė

15. VšĮ Raseinių PSC veikloje galima išskirti veiklos sritis, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė:

15.1. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimas.  

15.2. Prekių ir (ar) paslaugų viešieji pirkimai. 

15.3. Nelegalūs mokėjimai teikiant mokamas ir apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams. 

15.4. Darbuotojų priėmimas į darbą.                                                                                                                                         

V. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINYS

               

16. Programos tikslas – išaiškinti ir šalinti korupcijos sveikatos sistemoje prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę sveikatos sistemos įstaigų bei jų darbuotojų veiklą.

17. Programos uždavinys – galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą, siekiant, kad visos lėšos, skiriamos Raseinių PSC, būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti, taip pat poveikis sveikatos sistemos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.

18. Korupcijos prevencijos tikslui ir uždaviniui pasiekti numatoma:

18.1. vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką;

18.2. nustatyti veiklos sritis Raseinių PSC, kuriose galima korupcinė veika, bei sąlygas jai atsirasti ir plisti, teikti siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

18.3. įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą;

18.4. skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms ir įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę;

18.5. programoje numatytas priemones sieti su socialinių problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos prielaidų; visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas paciento teises ir laisves, darbuotojų teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo prezumpcijos; 

18.6. ugdyti antikorupcinę kultūrą Raseinių PSC.

19. Siekiant sėkmingai vykdyti Korupcijos prevencijos programos nuostatas Raseinių PSC, paskirti asmenį, kuriam pavedama vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę.

20. Korupcijos prevencijos bendrosios priemonės Raseinių PSC:

20.1. korupcijos rizikos analizė;

20.2. korupcijos prevencijos programos parengimas ir tikslinimas;

20.3. visuomenės švietimas ir informavimas apie Programos įgyvendinimą;

20.4. nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas.

21. Korupcijos rizikos analizė:

21.1. veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimas teisės aktų nustatyta tvarka, kurį atlieka VšĮ Raseinių PSC direktoriaus įgaliotas asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę;

21.2 pagal nustatytas veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, parengiamos konkrečios priemonės galimoms korupcijos apraiškoms valdyti.

21.3. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliekamas atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymą Nr. 2-170.

22. Korupcijos prevencijos programos (ir jos įgyvendinimo priemonių plano) rengimas Raseinių PSC: parengia ir Programos įgyvendinimo priemonių plane nustatytais terminais pateikia Sveikatos apsaugos ministerijai savo įstaigų korupcijos prevencijos programas. 

23. Raseinių PSC pateikia Juridinių asmenų registrams visą privalomą teikti šiems registrams reikalingą informaciją.

24. Visuomenės švietimas ir informavimas apie Programos įgyvendinimą, sveikatos sistemos įstaigų darbuotojų mokymas:

24.1. atsakingi už korupcijos prevenciją ir kontrolę asmuo, dalyvauja seminaruose, paskaitose ar kituose antikorupcinio švietimo renginiuose;

24.2. savo interneto svetainės nuolatiniuose puslapiuose, skirtuose korupcijos prevencijai, skelbti įstaigos Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą, informaciją apie įgyvendinamas antikorupcines priemones, numatyti galimybę interneto vartotojams pateikti savo atsiliepimus, siūlymus, pranešimus ir kt;

24.3. interneto svetainėse skelbti darbuotojų elgesio, susidūrus su korupcinėmis veikomis, taisykles.

24.4. interneto svetainės įvadiniame puslapyje skelbti elektroninio pašto adresą bei telefono numerį, kuriuo asmenys galėtų anonimiškai pranešti apie įstaigos darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su įstaigos veikla.

24.5. informacija, kur turi kreiptis pacientas, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika, turi būti skelbiama Raseinių PSC informacijos skelbimo vietose; 

24.6. organizuoti darbuotojų mokymą korupcijos prevencijos klausimais.

25. Nustatytus korupcijos atvejus Raseinių PSC iškart privaloma paviešinti.

26. Priemonės, kurios sumažins korupcijos apraiškų prielaidas Raseinių PSC ir jų vykdymo terminai pateikti Programos įgyvendinimo priemonių plane.

               

VI. INFORMAVIMAS APIE GALIMĄ KORUPCINĘ VEIKĄ

27. Siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai vykdyti korupcijos prevenciją, būtina:

27.1. sudaryti sąlygas darbuotojams ir pacientams anonimiškai pranešti Sveikatos apsaugos ministerijai ar Raseinių PSC vadovybei savo įtarimus dėl galimos šių įstaigų darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos;

27.2. Gavus informacijos dėl galimų ar korupcinių veikų, turinčių nusikalstamos veikos požymių, nedelsiant informuoti Raseinių PSC vadovą ir  atsakingą už korupcijos kontrolę ir prevenciją asmenį ir kituose teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

               

VII. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

               

28.  Programa siekiama tokių rezultatų:

28.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;

28.2. padidinti nepakantumą korupcijai;

28.3. pagerinti korupcijos prevencijos priemonių Raseinių PSC organizavimą;

28.4. padidinti visuomenės pasitikėjimą Raseinių PSC.           

29. Kiekviena konkreti Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonė vertinama pagal Programos priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus.

VIII. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATSKAITOMYBĖ

               

30. Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas Korupcijos prevencijos VšĮ Raseinių PSC 2017–2019 m. programos įgyvendinimo priemonių planas, kuris nustato tikslus, priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.     

31. Programos įgyvendinimo priemonių planas yra neatskiriama šios programos dalis.

32. Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių vykdymą kontroliuoja, metodinę pagalbą korupcijos prevencijos klausimais teikia Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrius pagal Sveikatos apsaugos ministro patvirtintą šio skyriaus veiklos planą.

33. Už konkrečių Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako VšĮ Raseinių PSC direktorius.

34. Į Raseinių PSC korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą turi būti įtrauktos Programoje numatytos priemonės, kurios, atsižvelgiant į įstaigos veiklos specifiką ir (ar) atliktos korupcijos rizikos analizės rezultatus, gali būti detalizuojamos. Įstaigos veiklos metiniuose planuose turi atsispindėti ir esant reikalui patikslintos įstaigos korupcijos prevencijos programoje ir jos įgyvendinimo priemonių plane numatytos priemonės.

35. Siekiant nuosekliai vertinti pasiektą pažangą, nustatyti kliūtis ir problemas, kylančių įgyvendinant Programą Raseinių PSC:

35.1. privaloma reguliariai vykdyti numatytų (priskirtų) Programos įgyvendinimo priemonių plane nurodytų priemonių įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.

35.2. atsižvelgus į kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius turėti įtakos Programos įgyvendinimo priemonių įgyvendinimui, teikia Sveikatos apsaugos ministerijai motyvuotus pasiūlymus dėl įgyvendinamų Programos įgyvendinimo priemonių koregavimo ar pakeitimo efektyvesnėmis ar racionalesnėmis, detalizuodamos jų tikslus, vykdymo procesą ir vertinimo kriterijus.

35.3. vykdant korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą, periodiškai, du kartus per metus, pasibaigus II ir IV ketvirčiui, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos, įstaigos informaciją apie priemonių įgyvendinimo eigą, jų veiksmingumą ir tai pagrindžiančius duomenis pateikia Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui.

IX. PROGRAMOS FINANSAVIMAS

               

36. Programa vykdoma iš sveikatos sistemos įstaigų biudžeto asignavimų.

X. PROGRAMOS ATNAUJINIMAS

               

37. Raseinių PSC dėl Programos nuostatų, tikslų ir uždavinių, įgyvendinimo priemonių plano atnaujinimo gali teikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai per visą Programos įgyvendinimo laikotarpį.

Direktorė  Ramutė Gailiuvienė

                                                             

Darbo laikas

bg.work time bg.work time bg.work time bg.work time bg.work time bg.notwork time bg.notwork time

bg.working list

    8 00 18 00

Dėl informacijos kreiptis tel.
(8 428)  70 065

Kontaktai

VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centras
Įmonės kodas: 172426390
Ligoninės g. 6, 60127 Raseiniai
Tel. (8 428)  70 065
Faks. (8 428)  70 064
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Naudinga

vakcinacijai

esfivp

pasitikrinkite-draustuma-2

image003

image001

image002

image006

sodra pasitikrink

image008

pagalba sau

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie užtikrina tinkamą svetainės funkcionavimą ir informavimą.
Privatumo politika Sutinku