Projektai

 

projektas

 

Viešoji įstaiga Raseinių psichikos sveikatos centras įgyvendina projektą pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“.

Projektui Nr. 09-019-P-0031 „VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centre dienos psichiatrijos stacionaro suaugusiems įrengimas“ skirtas 354 667 Eur finansavimas iš 2021‒2027 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2024 m. sausio 11 d., planuojama pabaiga 2025 m. sausio 31 d.

Projekto tikslas - ambulatorinių psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas Raseinių rajone.

Projekto tikslinė grupė: Raseinių rajono savivaldybės psichikos ir elgesio sutrikimų ar požymių turintys asmenys, šių asmenų artimieji, asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, psichikos sveikatos priežiūros specialistai dirbantys VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centre.

Projektu sprendžiamos problemos, jų priežastys: Raseinių psichikos sveikatos centro duomenimis nuo įstaigos įkūrimo dienos (1999-01-01) kiekvienais metais palaipsniui auga sergančiųjų asmenų skaičius ir kiekvienais metais aptarnaujamų asmenų skaičius didėja, visuomenės gyvenimo tempas greitėja, taip pat stiprėja ekonominio nesaugumo jausmas, auga gyventojų nuovargis. Visa tai padidina nesaugumo jausmą ir priveda prie psichinių ligų. Nors esama veiksmingų būdų padėti psichikos sutrikimų kamuojamiems žmonėms, daugiau nei 75 proc. mažesnių bei vidutinių pajamų šalių gyventojų nesulaukia pagalbos tiek dėl menko paslaugų prieinamumo, psichikos sveikatos specialistų trūkumo, tiek dėl tokią pagalbą vis dar lydinčios stigmos. Tai parodo, kad psichikos paslaugų poreikis kiekvienais metais auga. Savivaldybėje nėra įrengto psichiatrijos dienos stacionaro suaugusiems. Psichiatrijos dienos stacionaro suaugusiems trūkumas įtakoja paslaugų prieinamumą psichikos sutrikimus turintiems asmenims bei jų šeimos nariams. Ribotas psichikos paslaugų spektras neigiamai veikia teisę į sveikatą, bei ilgalaikėje perspektyvoje įtakoja žmonių psichologinę bei fizinę būklę, didėja savižudybių skaičius, ankstyvos mirties atvejai.

Atsižvelgiant į tai VšĮ Raseinių psichikos centras planuoja plėsti teikiamų paslaugų plėtrą steigiant 14 vietų suaugusiems psichiatrijos dienos stacionarą teikiant ne trumpesnes kaip 6 kontaktinių valandų per darbo dieną gydymo ir readaptacijos paslaugas. Plečiamos paslaugos leis daugiau sergančiųjų gydymąsi namuose pakeisti intensyvesne pagalba, individualiais ir grupiniais medicinos psichologo, socialinio darbuotojo, psichikos sveikatos slaugytojo, ergoterapeuto vedamais užsiėmimais, nemedikamentinėmis terapijomis, pagal poreikį derinamomis kartu su medikamentiniu gydymu. Įgyvendinus projektą bus galima išspręsti egzistuojančias problemas ir užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą.

Problemos sprendimo būdas: siekiant įgyvendinti projekto tikslus, numatoma, kad psichiatrijos dienos stacionaro paslaugos bus teikiamos tame pačiame pastate, kur yra įsikūręs VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centras. Projekto metu bus remontuojamos pirmo aukšto patalpos, įrengiami laiptai, atnaujinamos inžinerinės sistemos.

Pagrindinės projekto veiklos – patalpų remonto darbai. Remontuojamų patalpų plotą sudaro apie 230 kv. m. Likusios centro patalpos, jau yra suremontuotos, tačiau juose taip pat bus teikiamos dienos stacionaro paslaugos, todėl siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą šiose patalpose bus įsigytas inventorius, įranga bei kitos įsigytos kitos reikalingos priemonės veikloms vykdyti.

Projektu įstaigoje bus įrengtas 14 vietų psichiatrijos dienos stacionaras suaugusiems, praplėstas teikiamų paslaugų spektras. Investuojant į psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo didinimą, bus galima mažinti asmenų turinčių psichikos sveikatos sutrikimų skaičių. Be to, platesnis psichikos paslaugų teikimas ilgalaikėje perspektyvoje teigiamai veiks psichikos sutrikimą turinčių asmenų fizinę bei psichologinę būklę, mažės savižudybių bei ankstyvųjų mirčių skaičius. Kompleksinės paslaugos, teikiamos mažiau ribojančioje aplinkoje, sudaro galimybę priartinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugas arčiau rajonuose gyvenančių asmenų ir leidžia išsaugoti paciento ryšį su šeima. Tokiu būdu klientą galima apsaugoti nuo ligos kritinio paūmėjimo, tiksliau analizuoti ligą, paprasčiau sekti jos priežastis.

Projektas atitinka reikšmingos žalos nedarymo horizontaliam principui vertinimo reikalavimų aprašo reikalavimus, t. y., bus tvarus aplinkos atžvilgiu ir vykdomas visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos standartus ir prioritetus. Projekto veiklų įgyvendinimo metu nebus pažeidžiami lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.) principai. Projektas savo veiklomis tiesiogiai prisideda prie horizontalių principo įgyvendinimo, projekte nebus numatyta jokių veiksmų, kurie turės neigiamą poveikį laikantis horizontalių principų. Projekto įgyvendinimo metu nebus pažeistos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatos ir projektas neprieštarauja Chartijos nuostatoms pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijų, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01)

 

 


 

2022 M. SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAS

RASEINIŲ UŽIMTUMO KAMBARYS įkurtas Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos iniciatyva, VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro patalpose. Kadangi Užimtumo kambarys neturi juridinio statuso, tai teikti paslaugas ir gauti projekto finansavimą gali tik per VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnybą. Čia neįgalieji gauna ne tik medicinines, bet ir psichosocialines reabilitacijos paslaugas.

Užimtumo kambario veikloje dalyvauja suaugę asmenys su psichine negalia ir jų šeimos nariai. Dirba 2 projekto vykdytojos.

Žmonės su įvairiais psichikos sutrikimais turi daugybę poreikių, kurie nevienodai pasireiškia skirtingomis ligos stadijomis. Norint šiems asmenims suteikti visapusišką pagalbą, reikia labai įvairių paslaugų.

Socialinės pagalbos planavimas žmonėms, turintiems psichikos sveikatos sutrikimų, – sudėtinga problema. Ją sprendžiant būtina atsižvelgti į individualius, specifinius dvasinius, psichologinius sergančio žmogaus motyvus, psichinės negalios inicijuotus elgsenos, mąstysenos ypatumus. Užimtumo kambario veikla ypatinga tuo, kad paslaugos teikiamos nestabilios psichinės sveikatos klientams, kurie nepajėgūs priimti savarankiškų sprendimų, neatsako už savo veiksmus, jų elgesys nenuspėjamas, dažnai lydymas klausos, regos haliucinacijų, persekiojančių kliedėjimo idėjų. Sunku planuoti socialinį darbą, kadangi veiklos sėkmę lemia kliento psichinės sveikatos būklė, nuotaika.

Užimtumo kambaryje padedame, psichikos negalią kenčiantiems žmonėms, pagerinti jų funkcines galimybes, kurios padeda jiems sėkmingiau prisitaikyti ir jausti pasitenkinimą gyvenamojoje ir socialinėje aplinkoje. Užimtumo kambarys, negalią turintiems žmonėms, tai vieta kur galima nors laikinai pamiršti ligą, pakeisti namų aplinką į kitokią, užsiimti mėgstama veikla, pabendrauti su panašaus likimo draugais.

2022 m. vykdomos veiklos:

  • KASDIENINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS, PALAIKYMAS IR ATKŪRIMAS - užsiėmimų metu, individualiai ir savipagalbos grupėse, stiprinami neįgaliųjų gebėjimai savarankiškai spręsti kasdienines problemas. Tai neįgaliųjų asmeninių poreikių nustatymas, stebėsena ir vertinimas, asmenybės saviugda, asmenybės socializacijos plėtotė, savęs pateikimas ir atstovavimas tarpasmeniniuose santykiuose, asmenybės socialinės adaptacijos galimybių formavimas - įgalinimas, informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas.
  • UŽIMTUMAS AMATŲ BŪRELIUOSE - neįgalieji dalyvauja nuolatinėje būrelio veikloje, kur mokoma mezgimo, nėrimo, dekupažo, pynimo, audimo, papuošalų – aksesuarų gamybos, siuvinėjimo ir kt.
  • SAVIRAIŠKOS IR KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS - užsiėmimų metu neįgaliesiems suteikta galimybė lavinti meninį bei estetinį skonį, reikšti savo emocijas, tobulinti meninius sugebėjimus, ugdyti saviraiškos būdus.
  • PAGALBA NEĮGALIŲJŲ ŠEIMOS NARIAMS – užsiėmimų metu mokoma pasirūpinti neįgaliaisiais, pažinti ir valdyti jų ligą ar negalią. teikiama pagalba sprendžiant iškylančias problemas. Patiems artimiesiems teikiama tiek individuali emocinė parama, tiek šeimos paramos grupių palaikymas.

Norintys dalyvauti Užimtumo kambario veiklose gali kreiptis į projekto vykdytojas Rimą Žukauskienę ar Jolantą Simanauskienę (10 kab.) adresu, Ligoninės g. 6, LT-60127 Raseiniai, arba pasiteirauti telefonu + 370 428 70094.

 

 


 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PROJEKTAS "INTEGRUOTŲ PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ GYDYMO PASLAUGŲ

KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS".

 

es zenkliukas

„PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

Raseinių rajono savivaldybėje įgyvendinamas projektas „Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Raseinių rajono savivaldybėje“ (projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-21-0014).

Projekto vykdytojas: VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras.

Projekto partneriai: VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras, IĮ G. Radavičiaus klinika, UAB Raseinių šeimos gydytojų centras, UAB „MediCA klinika“ ir VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centras.

Projekto tikslas – pagerinti Raseinių rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms.

Projekto įgyvendinimo metu modernizuota Raseinių rajono pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūra.

VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centre įrengtas Pakaitinio gydymo priklausomybei nuo opioidų kabinetas.

Projekto įgyvendinimui VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centrui skirtos lėšos:

Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšos – 4298,55 Eur;

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (savivaldybės dalininkų kapitalas) – 379,28 Eur;

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2018-04-01 – 2020-07-31.

 

 

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie užtikrina tinkamą svetainės funkcionavimą ir informavimą.
Privatumo politika Sutinku