PATVIRTINTA

VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro
direktoriaus 2019 m. lapkričio 15 d.
įsakymu Nr. V-29

 

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VŠĮ RASEINIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRE TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

1. VšĮ Raseinių psichikos sveikatos priežiūros centras (toliau – Raseinių PSC), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-794 nauja redakcija) su aktualiais pakeitimais, turi teisę pagal šią Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarką (toliau – Tvarka) teikti ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – mokamos paslaugos), už kurias jų gavėjai turi sumokėti.

2. Raseinių PSC pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos, nurodytos Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ su aktualiais pakeitimais, 1 ir 3 punktuose, išskyrus Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšių ir apmokėjimo tvarkos (1 priedas), patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ su aktualiais pakeitimais, 4 ir 5 punktuose nurodytus profilaktinius sveikatos tikrinimus, prie Raseinių PSC prisirašiusiems draustiems PSDF lėšomis pacientams teikiamos nemokamai, už jas iš pacientų negali būti reikalaujama jokių papildomų mokėjimų.

3. Mokamoms paslaugoms, teikiamoms Raseinių PSC, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:
   3.1. valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų;
   3.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų;
   3.3. valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.

4. Už mokamas paslaugas moka pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (darbdaviai, papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo paslaugas teikiančios įstaigos ar kt.).

5. Draudžiamiesiems, kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, Raseinių PSC suteiktos paslaugos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, yra mokamos.

6. Mokamas paslaugas, tyrimus ir procedūras Raseinių PSC teikia bendra tvarka, įstaigos darbo laiku.

7. Už Raseinių PSC teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei jos neatitinka būtinosios medicinos pagalbos kriterijų, apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu moka šiais atvejais:
   7.1. pacientas nėra prisirašęs prie Raseinių PSC;
   7.2. pacientas atlieka profilaktinį sveikatos patikrinimą, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
   7.3. išduodama pažymą dėl psichikos ir priklausomybės ligų registracijos Raseinių PSC;
   7.4. rašytinės informacijos suteikimas, pacientui prašant;
   7.5. papildomų dokumentų kopijavimas.

8. Neapdraustieji asmenys privalomuoju sveikatos priežiūros draudimu moka už visas Raseinių PSC suteikiamas paslaugas, jei jos neatitinka būtinosios medicinos pagalbos kriterijų.

9. Raseinių PSC pareigos, susijusios su mokamų paslaugų teikimu:
   9.1. parengti ir Raseinių PSC vadovo įsakymu patvirtinti mokamų paslaugų teikimo tvarką ir užtikrinti, kad pacientai galėtų su ja susipažinti;
   9.2. Raseinių PSC vadovo įsakymu patvirtinti pagrįstas mokamų paslaugų kainas ir užtikrinti, kad pacientai galėtų su jomis susipažinti;
   9.3. užtikrinti, kad mokamos paslaugos būtų teikiamos tik šioje Tvarkoje nurodytomis sąlygomis;
   9.4. prieš teikiant pacientui paslaugą, už kurią jis turi mokėti:
   9.4.1. pasirašytinai jį (arba paciento atstovą) informuoti apie paciento teisę ir galimybes konkrečią paslaugą gauti įstaigoje nemokamai, išskyrus atvejus, kai paslaugos yra įtrauktos į Mokamų paslaugų sąrašą šio įsakymo 1 priede;
   9.4.2. užtikrinti, kad pacientas mokamos paslaugos pasirinkimą medicinos dokumentuose patvirtintų parašu;
   9.5. medicinos dokumentuose turi būti:
   9.5.1. ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje gautos paslaugos data, kodas pagal TLK-10-AM klasifikatorių, paslaugą suteikusio specialisto spaudas ir parašas;
   9.5.2. paciento patvirtinimas parašu apie susipažinimą su Raseinių PSC informacija dėl mokamų ir nemokamų paslaugų teikimo, vidaus tvarkos taisyklėmis ir kita informacija (Forma RPSC-3);
   9.5.3. paciento patvirtinimas parašu dėl susimokėjimo (formoje įrašoma sumokėta suma, paslaugos pavadinimas, data, paciento vardas pavardė, informacijos suteikimą užtikrinusio ir susimokėjimo faktą patvirtinusio specialisto spaudas ir parašas);
   9.5.4. paslaugos apmokėjimo suma fiksuojama elektroniniame kasos aparate, kasos kvitas atiduodamas susimokėjusiam pacientui, Forma RPSC-3 įklijuojama į paciento ambulatorinę asmens sveikatos istoriją;
   9.5.5.visos suteiktos mokamos paslaugos suvedamos į informacinės sistemos „Sveidra“ posistemę „APAP“;
   9.5.5. prireikus pacientui arba už jį sumokėjusiam darbdaviui, pagal pateiktą kasos kvitą, buhalterija išduoda sąskaitą faktūrą.

10. Mokamos paslaugos, suteiktos nesilaikant šioje Tvarkoje nustatytų reikalavimų, yra laikomos neteisėtai apmokėtomis, todėl už jas gautos lėšos privalo būti grąžinamos jas sumokėjusiam asmeniui.

11. Teikiant mokamas paslaugas gydymo įstaiga privalo į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą įvesti informaciją apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

12. Mokamų paslaugų Raseinių PSC teisėtumą ir pagrįstumą vertina ir kontroliuoja:
   12.1. Vidaus kontrolė:
   12.1.1. Raseinių PSC vadovas,
   12.1.2. Raseinių PSC buhalterija,
   12.1.3. Raseinių PSC vadovo patvirtinta komisija;
   12.2. išorės kontrolė:
   12.2.1. Raseinių PSC steigėjas (Raseinių rajono savivaldybė),
   12.2.2. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos,
   12.2.3. Valstybinė ir teritorinės ligonių kasos.

13. Už mokamų paslaugų Raseinių PSC teikimo kontrolę atsako Raseinių PSC vadovas.

14. Už mokamų paslaugų teikimo procedūrų pažeidimus atsako Raseinių PSC vadovas ir kiekvienas darbuotojas savo kompetencijos ribose.

 

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie užtikrina tinkamą svetainės funkcionavimą ir informavimą.
Privatumo politika Sutinku